Radziem

220 tekstów – auto­rem jest Radziem.

Film może mnie po­ruszyć do żywej krwi, książka – do szpi­ku kości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 stycznia 2017, 20:48

Urodzić się z wiedzą o sen­sie życia jest jak czy­tać dob­ry kry­minał z wiedzą o tym, kto zabił. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 stycznia 2017, 15:58

Piękne i prędkie pow­ro­ty do przeszłości fun­du­je nam zmysł zapachu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 października 2016, 23:55

Siedzę nad je­ziorem z psem. Jest weekend. Du­mam, że być może os­tatni tak słoneczny w tym ro­ku. Wokół do­syć spo­ra gro­mada dzieciaków. Gru­pa dziew­czy­nek otoczyła Jo­ko. Pod­chodzi mały chłopiec i z pełną po­wagą tłumaczy koleżankom:
– To jest pies przewodnik.
Po chwi­li wska­zuje na mnie i stwierdza:
– A pan, bez ob­ra­zy, wkrótce będzie ślepy. 

anegdota
zebrała 11 fiszek • 12 września 2016, 19:43

Słownik ludzko-osi

Gdy­byś tak miał osę zachęcić do lotu
z ok­ruszyną chleba
po­der­waną z gleby

Jak byś przemówił do osiego rozumu
w ob­liczu zaistnienia
nagłej potrzeby?

Ty - zna­lazłbyś słowa
mówione lub z druku
Osa - by się wzniosła
śmiejąc do rozpuku 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 maja 2016, 18:50

Trud­no jest wrócić, bo powrót to de­cyz­ja, gdzie chce się być. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 maja 2016, 00:48

Oce­niaj zacho­wania i poglądy, nig­dy ludzi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 kwietnia 2016, 18:47

* * *

Proszę się przyz­nać, kto maj­stru­je przy czasie,
bo niedaw­no był weekend, a so­bota już za pasem... 

dziennik
zebrał 12 fiszek • 20 kwietnia 2016, 19:48

Biegnąc os­tatni ki­lometr przez las roz­ba­wiłem się dziś ta­kim oto dialo­giem w swo­jej głowie:
— Lu­bię biegać na 10 km, od te­go chudnę.
— Spa­lasz kalorie?
— Po pros­tu przez godzinę nie żrę jak świnia. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 18 kwietnia 2016, 20:29

Skro­mość jest mod­na zawsze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 marca 2016, 22:53

Radziem

Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
 • Aforyzmy – Po pros­tu afo­ryz­my wg mnie...

 • Bardzo osobiste – Tek­sty, które ideal­nie ujęły ja­kiś mój prob­lem, mo­je emoc­je, przeżycia.

 • Ciekawe myśli – Cieka­we myśli.

 • Dłuższe, a ciekawe – Zeszyt z nieco dłuższy­mi tek­sta­mi.

 • Dobre rady – Zeszyt z dob­ry­mi ra­dami.

 • Felietony – Naj­lep­sze fe­lieto­ny.

 • Hi! IQ – Po pros­tu dob­re haiku.

 • Inne myśli – In­ne, tzn. chcę coś od nich, ale nie pot­ra­fię ich do­dać do po­zos­tałych zeszytów. Tra­fiają więc tu.

 • Kontrowersje – Głosy użyt­kowników.

 • Morze – Tek­sty głębo­ko po ho­ryzont.

 • Motywujące cytaty – Cy­taty zna­nych autorów - te, które są źródłem mo­tywac­ji.

 • O grach – Tek­sty, cy­taty o grach, na te­mat gier. Po pros­tu gry.

 • Świeżość – Tek­sty so fresh, so clean.

 • Tomik Lily – Wier­sze Li­ly, które będą w to­miku, który ku­pię.

 • Wciąż myślę – Tek­sty, z który­mi nie chcę lub nie mogę do końca się zgodzić, a które niosą po­ten­cjał na to, by jed­nak os­ta­tecznie się z ni­mi zgodzić.

 • Wiersze optymistyczne – Nie muszą być hu­morys­tyczne. Grunt, że niosą po­zytyw­ne przesłanie.

 • Wyższy poziom abstrakcji – Gdy czy­tam i poj­muję z mo­men­tu wokół li­ter, a nie z ich połączeń, które tworzą słowa, które tworzą zda­nia.

 • Zabawa słowem – Ty­tuł mówi sam za siebie.

 • Zabawne cytaty – Cy­taty, które mają we­soły cha­rak­ter.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Radziem

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

27 czerwca 2017, 01:12eskimo sko­men­to­wał tek­st Piękne i prędkie pow­ro­ty [...]

29 stycznia 2017, 23:40Radziem wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

29 stycznia 2017, 12:16M44G sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

29 stycznia 2017, 00:23Radziem sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

28 stycznia 2017, 23:23M44G sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

28 stycznia 2017, 22:59Radziem sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

28 stycznia 2017, 22:40yestem sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

28 stycznia 2017, 22:29Indygoo sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

28 stycznia 2017, 21:33Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]

28 stycznia 2017, 21:08CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Film może mnie po­ruszyć [...]