Radziem

226 tekstów – auto­rem jest Radziem.

5 tygodni

Minęło 5 ty­god­ni, odkąd roz­począłem pracę nad nową wer­sją stro­ny. Przeglądam właśnie dzien­nik zmian:
http://beta.cytaty.info/dziennik-zmian.htm
i myślę, że spo­ro już za na­mi. Piszę w liczbie mno­giej, po­nieważ po­za pi­saniem trwają też tes­ty i zgłaszanie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 16 czerwca 2019, 23:20

Ikona, awatar, zdjęcie

Jeśli ktoś chciałby zmienić awa­tar, ikonę lub fo­tog­ra­fię na stro­nie, można to zro­bić pod tym adresem:
https://beta.cytaty.info/pulpit/obrazy.htm

Zmienione tam ob­ra­zy po­jawią się również tutaj.
Zap­raszam do testów :-)

PS
Jest to pier­wszy z se­rii wpisów do­tyczących prze­pisa­nych fun­kcji. Wpi­sy te będą po­jawiały się wraz z postępa­mi w pra­cach nad nową wer­sją stro­ny Cytaty.info. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2019, 00:05

Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii — łabędzi śpiew dnia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2019, 20:58

Cytaty.info v6.0.0-beta

Moi Drodzy!

Gorąco zap­raszam Was do prze­tes­to­wania pro­toty­pu ko­lej­nej odsłony stro­ny Cytaty.info:
http://beta.cytaty.info/

Jest to no­wa wer­sja naszej stro­ny, której pow­sta­nie ma za za­danie spełnić dwa cele:

1. Korzys­ta­nie z naj­now­szych techno­logii, po­nieważ obec­na stro­na jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2019, 11:14

Często łat­wiej ułożyć jest coś na no­wo, niż zmieniać to, w ja­ki sposób zos­tało wcześniej ułożone. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lutego 2019, 00:32

Cza­sem war­to się wstrzy­mać i nie pchać się przed sze­reg. Sa­tys­fak­cja z te­go, że się ut­rzy­mało ner­wy na wodzy może być równie przy­jem­na jak z te­go, że zro­biło się coś, co - wy­daje się - zro­bić należało. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 stycznia 2018, 23:35

Film może mnie po­ruszyć do żywej krwi, książka – do szpi­ku kości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 stycznia 2017, 21:48

Urodzić się z wiedzą o sen­sie życia jest jak czy­tać dob­ry kry­minał z wiedzą o tym, kto zabił. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 stycznia 2017, 16:58

Piękne i prędkie pow­ro­ty do przeszłości fun­du­je nam zmysł zapachu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 października 2016, 01:55

Siedzę nad je­ziorem z psem. Jest weekend. Du­mam, że być może os­tatni tak słoneczny w tym ro­ku. Wokół do­syć spo­ra gro­mada dzieciaków. Gru­pa dziew­czy­nek otoczyła Jo­ko. Pod­chodzi mały chłopiec i z pełną po­wagą tłumaczy koleżankom:
– To jest pies przewodnik.
Po chwi­li wska­zuje na mnie i stwierdza:
– A pan, bez ob­ra­zy, wkrótce będzie ślepy. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 12 września 2016, 21:43

Radziem

Odtwórz

Zeszyty
 • Aforyzmy – Po pros­tu afo­ryz­my wg mnie...

 • Bardzo osobiste – Tek­sty, które ideal­nie ujęły ja­kiś mój prob­lem, mo­je emoc­je, przeżycia.

 • Ciekawe myśli – Cieka­we myśli.

 • Dłuższe, a ciekawe – Zeszyt z nieco dłuższy­mi tek­sta­mi.

 • Dobre rady – Zeszyt z dob­ry­mi ra­dami.

 • Felietony – Naj­lep­sze fe­lieto­ny.

 • Hi! IQ – Po pros­tu dob­re haiku.

 • Inne myśli – In­ne, tzn. chcę coś od nich, ale nie pot­ra­fię ich do­dać do po­zos­tałych zeszytów. Tra­fiają więc tu.

 • Kontrowersje – Głosy użyt­kowników.

 • Morze – Tek­sty głębo­ko po ho­ryzont.

 • Motywujące cytaty – Cy­taty zna­nych autorów - te, które są źródłem mo­tywac­ji.

 • O grach – Tek­sty, cy­taty o grach, na te­mat gier. Po pros­tu gry.

 • Świeżość – Tek­sty so fresh, so clean.

 • Tomik Lily – Wier­sze Li­ly, które będą w to­miku, który ku­pię.

 • Wciąż myślę – Tek­sty, z który­mi nie chcę lub nie mogę do końca się zgodzić, a które niosą po­ten­cjał na to, by jed­nak os­ta­tecznie się z ni­mi zgodzić.

 • Wiersze optymistyczne – Nie muszą być hu­morys­tyczne. Grunt, że niosą po­zytyw­ne przesłanie.

 • Wyższy poziom abstrakcji – Gdy czy­tam i poj­muję z mo­men­tu wokół li­ter, a nie z ich połączeń, które tworzą słowa, które tworzą zda­nia.

 • Zabawa słowem – Ty­tuł mówi sam za siebie.

 • Zabawne cytaty – Cy­taty, które mają we­soły cha­rak­ter.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Radziem

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 19:09zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st 5 ty­god­ni

przedwczoraj, 19:06zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie

16 czerwca 2019, 23:20Radziem do­dał no­wy tek­st 5 ty­god­ni

16 czerwca 2019, 22:42Radziem sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

8 czerwca 2019, 17:17Cropka sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie

6 czerwca 2019, 10:49szpiek sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie

6 czerwca 2019, 10:30Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie

6 czerwca 2019, 09:48Cropka sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie

6 czerwca 2019, 09:42Radziem sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie

6 czerwca 2019, 09:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Ikona, awa­tar, zdjęcie